Μενού
''Το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων, στην Τέχνη''

 

Παπαδημητρίου Ευθύμιος «Καλάβρυτα ή απ' τα κόκαλα βγαλμένη»

Πα­πα­δη­μη­τρί­ου Ευ­θύ­μιος «Κα­λά­βρυ­τα ή απ’ τα κό­κα­λα βγαλ­μέ­νη»

Αγλαΐα Κυριακοπούλου-Κανελλοπούλου: «Μάνα Καλαβρυτινή»

 

Τάκης Μάρθας: «Το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων»

Τάκης Μάρ­θας: «Το Ολο­καύ­τω­μα των Κα­λα­βρύ­των»

 

Τη­λέ­μα­χος Κάν­θος: «Ο θρή­νος της Κα­λα­βρυ­τι­νής μάνας»

Γιώργος Βελισσαρίδης: «Κατακαημένα Καλάβρυτα»

Σπύρος Βασιλείου: «Ο θρήνος των Καλαβρύτων»

Γιώργος Βελισσαρίδης: «Καλάβρυτα – Θρήνος για τη σφαγή»

 

 

Τάσσος «Καλάβρυτα – Η εκτέλεση»

 

πηγή: atexnos.gr/12 εικαστικά για το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων